OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY (FITVIKI.CZ)

Provozovatel:

  • Mgr. Radim Lipovčan
  • se sídlem 739 61, Lípová 61, Třinec, Česká republika,
  • identifikační číslo (IČO): 07417420 (neplátce DPH)

Kontakt:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodník Radim Lipovčan se sídlem 739 61, Třinec, Lípová 61, identifikační číslo: 07417420 (dále jen „prodávající“ nebo „poskytovatel“ nebo „provozovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://fitviki.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, ve kterých osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možno sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Uživatelský účet

2.1. Registrace uživatelského účtu probíhá na příslušné webové stránce provozovatele. Touto registrací vzniká uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Kupující je povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v rámci uživatelského účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží/služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o případných nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Pokud je zboží digitálního charakteru a není prodáváno na fyzickém nosiči, náklady spojení s balením a dodáním zboží jsou 0,- Kč a nemusí již být dále uváděny (pokud není uvedeno jinak).

3.3. Pro objednání zboží kupující potvrdí souhlas s obchodními podmínkami a dle vybraného způsobu platby platbu dokončí (při zvolení jiné platební metody, než je SMS, je kupující povinen uvést správnou emailovou adresu na doručení potvrzení o úspěšném dokončení a zaplacení objednávky).

3.4. Před odesláním platby a dokončením objednávky je kupující povinen si zkontrolovat veškeré zadané údaje platby. U SMS plateb se jedná především o telefonní číslo a tvar odesílané SMS.

3.5. V případě platby pomocí SMS prodávající odešle odpovědní SMS potvrzující úspěšné dokončení a zaplacení objednávky, v případě využití jiné platební metody, než je SMS, prodávající odešle potvrzení dokončení a zaplacení objednávky na email kupujícího uvedený v uživatelském účtu nebo objednávce.

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká úspěšným dokončením objednávky ze strany kupujícího (tj. úspěšným dokončením platby – zaplacením objednávky).

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Při objednání digitálního produktu dodávaného bez fyzického nosiče – programy uvedené na tomto webu a všechny další druhy zboží, které nejsou výslovně uvedeny jako zboží fyzického charakteru – dochází k dodání zboží ihned po zaplacení objednávky .

4.2. Při objednání jiného zboží než zboží uvedeného v 4.1. tohoto dokumentu prodávající uvede termín dodání zákazníkovi před odesláním platby. Pokud se tak nestane, považuje se jako termín dodání termín standardní – 14 dní od zaplacení objednávky.

4.3. Kupující je povinen si uchovat potvrzení o platbě pro případnou pozdější reklamaci.

4.4. V případě dodání zboží jiného než zboží uvedeného v 4.1, tj. NE digitálního zboží, dochází k odeslání zboží pomocí České pošty, pokud není uvedeno jinak. Pokud není uvedeno jinak, prodávající má možnost zvolit typ přepravy.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na webových stránkách.

5.2. Prodávající se zavazuje na webových stránkách uvádět vždy aktuální informace o možnostech platby a případných poskytovatelích jednotlivých platebních metod.

5.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu prodávaného zboží bez předchozího upozornění.

5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat (pokud není uvedeno jinak).

5.6. Prodávající je neplátcem DPH.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči. Toto ustanovení platí také pro všechny produkty dle bodu 4.1.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, ve kterém je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla společnosti, či na adresu elektronické pošty (email) uvedené na webových stránkách https://fitviki.cz. Prodávající však doporučuje zasílat odstoupení od kupní smlouvy společně se zbožím, které je předmětem kupní smlouvy.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet kupujícího, který kupující uvede v žádosti o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při
vrácení zboží kupujícím, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Prodávající nenese zodpovědnost za odebrání výhod vyplývajících použitím produktů z bodu 4.1. při porušení provozních pravidel Minecraft serverů. Předmětem koupě v případě tohoto zboží je kód, který je spotřebován ihned po aktivaci a tím jeho platnost zaniká a nelze již nijak tuto skutečnost reklamovat.

Reklamace (práva z vadného plnění)

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nevztahují na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na použité zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.5. Kupující je při podávání reklamace povinen dostatečně doložit, že řádně zaplatil objednanou službu – v případě platby pomocí SMS screenshotem, případně dostatečně čitelnou fotkou, na které bude vidět datum a čas odeslání SMS, její tvar, číslo, na které byla SMS odeslána, a případně zpětná SMS, kterou poskytovatel plateb zaslal zpět. V případě jiné platby poté získaným potvrzením o zaplacení služby.

8.6. Kupující je oprávněn podat reklamaci prodávajícímu v případě, že:
8.6.1. nedošlo k doručení zakoupeného zboží ve stanoveném termínu.
8.6.2. byla naúčtována částka vyšší než částka, která byla uvedena na webových stránkách.
8.7. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci v případě, že:
8.7.1. kupující odeslal platbu ve špatném formátu, nebo pokud není kupující schopen dodat
adekvátní důkaz o zaplacení objednávky.
8.7.2. kupující odeslal platbu ve špatném tvaru (v případě platby pomocí SMS obvykle špatný
tvar SMS či telefonní číslo, na které byla SMS odeslána).
8.7.3. kupující uvedl při objednávce chybné údaje.
8.8. Kupující má možnost podat reklamaci pomocí odeslání emailu na adresu uvedenou v sekci Kontakt na webových stránkách nebo poštou na adresu sídla společnosti. V případě podání reklamace jiným způsobem na ni nemusí být reagováno.
8.9. Poskytovatel se zavazuje začít řešit reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího podání.
8.10. Kupující je povinen chybu v dodání nebo naúčtování nahlásit neprodleně poté, co ji zjistí. V případě zbytečného odkladu nemusí být nárok na reklamaci uznán.

Nedostupnost služeb

9.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit či zcela zablokovat přístupnost nabízených služeb (i neplacených) kupujícímu, který porušil Obchodní podmínky, Pravidla používání služeb Fitviki.cz . Kupujícímu za toto omezení nenáleží finanční ani jiná kompenzace.
9.2. Poskytovatel je povinen na webové stránky Fitviki.cz umisťovat informace o plánovaných odstávkách služeb.

Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Kupující nemá nárok na přeprodávání zboží dalším osobám.
11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
11.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.5. Kupující nemá nárok na další šíření zakoupených nehmotných produktů jakýmkoliv způsobem, není-li u produktu stanoveno jinak. Po zakoupení tohoto typu produktu může daný produkt využívat pouze kupující.

Ochrana osobních údajů

12.1. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s dokumentem: Zásady zpracování osobních údajů (tento dokument je k nalezení na adrese https://fitviki.cz/ochrana-osobnich-udaju/).

12.2. Uživatel využíváním našich služeb potvrzuje, že se s těmito zásadami seznámil, a že s nimi souhlasí.

12.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

13.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

14.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
14.2. Kupujícímu může být doručována SMS související se zbožím nebo službami.

Zákaznická podpora

15.1. V případě problémů s využíváním služeb má zákazník možnost kontaktovat zákaznickou podporu dle informací uvedených na webové stránce https://fitviki.cz/obchodni-podminky.

15.2. Preferovaný způsob komunikace se zákazníkem je pomocí emailu [email protected] v případě dotazů ohledně provozu obchodu, zboží a reklamací. V případě koučinku a obsahových dotazů využijte adresu [email protected] .

15.3. Zákazník je povinen vždy uvádět pouze přesné, úplné a pravdivé informace a ve svých zprávách se vyjadřovat slušně. V opačném případě nemusí být zákazníkovi podpora poskytnuta.

15.4. Poskytovatel není povinen odpovídat na dotazy netýkající se poskytovaného zboží či služeb.

15.5. Zákazníkovi nenáleží žádná forma kompenzace v případě pozdní odpovědi ze strany poskytovatele.

15.6. V případě nejasného specifikování dotazu či zvolení nesprávné formy komunikace není poskytovatel povinen poskytnout odpověď. Poskytovatel nezaručuje dostupnost telefonického kontaktu, doporučujeme tedy využít alternativní metody kontaktování
společnosti.

15.7. Doba odpovědi na zprávu od zákazníka se různí, například v závislosti na náročnosti dotazu a operací s ním spojených. Obvykle je odpovídáno do 5 pracovních dnů od vytvoření, ale zákazník bere na vědomí, že především u náročnějších dotazů může dojít k prodloužení odpovědní lhůty.

Závěrečná ustanovení

16.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

16.3. Veškeré údaje potřebné ke kontaktování prodávajícího jsou uvedeny na webových stránkách v sekci Kontakt.

DODATEK K VŠEOBECNÝM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

I. Základní informace

Kouč neposkytuje služby psychoterapeuta, psychologa ani terapeuta, jeho práce nenahrazuje odbornou péči lékaře.

Všechny klienty upozorňuji, že nejsem zdravotnické zařízení a neposkytuji služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),  ani sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nejsem lékař a neposkytuji zdravotní služby, nepředepisuji a ani nejsem oprávněn předepisovat žádné léčebné pomůcky a léky. Mé služby nejsou hrazeny pojišťovnou.
Pořádám kurzy v rámci osobního rozvoje, nikoli odborné poradenství, služby lékaře či psychologa či certifikovaného psychoterapeuta. Pořádané kurzy žádným způsobem nenahrazují lékařskou, psychologickou, psychoterapeutickou nebo jinou odbornou péči.  Z tohoto důvodu upozorňuji, že veškeré zdravotní problémy je nutné konzultovat s příslušným lékařem v jeho oboru. Pokud jste v lékařské/zdravotní péči nebo užíváte léky v žádném případně Vás nenabádám, abyste tuto léčbu přerušili/ukončili bez příslušné konzultace s Vaším ošetřujícím lékařem. Mé služby nenahrazují lékařskou péči.

II. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby

Smluvní vztah mezi koučem a klientem vzniká:
– E-mailem – odesláním závazné objednávky dle pokynů uvedených na internetové stránce kouče

Okamžikem uzavření smlouvy platí, že klient potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a tyto bez výhrad akceptuje, stejně tak vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů koučem.

III. Platební podmínky

Cena za poskytnutou službu je splatná dle pokynu kouče. Na základě vyžádání klienta vystaví kouč po uhrazení ceny služby daňový doklad – fakturu, kterou zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí, že po odstoupení od smlouvy činí storno poplatek 75% z ceny. Po průběhu poloviny programu (tedy 2 týdny od začátku programu) ztrácí klient nárok na storno.

Službu je možné hradit bankovním převodem.

IV. Organizační záležitosti

Kouč si vyhrazuje právo na změnu v termínech nabízených služeb v situacích, které to neodkladně vyžadují – např. onemocnění kouče, poruchy v technickém zázemí apod. Všechny případné změny budou klientovi neprodleně oznámeny emailem, telefonicky či sms zprávou a dle dohody bude poskytnut náhradní termín.

Kouč předpokládá proaktivní přístup klienta v komunikaci a také to, že klient bude chtít aktivně využít všechny služby nabízené v rámci jednotlivých programů, to se týká mj. plánování online schůzek a konzultací, které jsou součástí nabízených služeb.

Neaktivitou na straně klienta se rozumí nereagování na emailovou komunikaci do 48 hodin, v případě že klient takto nereaguje není povinností kouče dále klienta „nahánět“ a je na klientovi, aby se kouči ozval. Kouč může v dobré víře klienta upozornit na nutnost komunikace, je ovšem vždy na klientovi, aby včas a řádně odepsal koučovi na všechny jeho otázky a poskytoval řádně průběžnou zpětnou vazbu.

Pokud klient bude tzv. neaktivní viz definice v odstavci předchozím, není tímto činěn nárok na vrácení platby za objednaný produkt/koučink.

V. Odstoupení od smlouvy

Kouč má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany klienta nebo pokud kouč zjistí, že jednání klienta směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách.

VI. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klienta se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů koučem: jméno a příjmení, datum narození, zaměstnání, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“), včetně souhlasu se zpracováním a nakládáním s veškerými poskytnutými podklady, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi koučem a klientem.

VII. Odpovědnost za vady a škody

S ohledem na specifickou povahu mnou poskytovaných služeb nenesu jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, Vaše ani členů domácnosti, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek mnou poskytnutých služeb, ani za dodržení nebo nedodržení učiněných doporučení.

Nepřebírám odpovědnost za to, jak s naučenými principy a postupy vy jako klient prakticky naložíte během nebo po skončení programu. Použití získaných vědomostí a dovedností záleží pouze na vaší svobodné vůli, jestli budete, nebo nebudete naučené principy a postupy během programu či po jeho skončení ve svém životě aplikovat, a s jakým výsledkem.

VIII. Internetové spojení

Internet je nestabilní médium, proto nemůžu zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na mé stránky, případně komunikační aplikace stejně jako neodpovídám za funkčnost a kompatibilitu mých stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení. Zároveň budu ráda, když mně budete o stavu spojení a zobrazitelnosti informovat, abych mohla udělat případnou korekci. Vyhrazuji si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace mých stránek.

IX. Závěr

Veškeré připomínky, nesrovnalosti a situace neřešené těmito obecnými podmínkami se kouč zavazuje řešit vstřícně s maximální snahou sjednat nápravu vedoucí ke vzájemné spokojenosti stran smluvního vztahu. Účastník (klient) mého programu prohlašuje, že se před zadáním objednávky seznámil s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 16.05.2020 a nahrazují veškeré dříve vydané obchodní podmínky.


Aktualizováno dne: 10.6.2023
Důvod: Úprava formátování textu (nadpisy).